Skip to main content

Yogacentrum Eemland

Een bijzondere en unieke locatie aan de Wakkerendijk in Eemnes

Yogacentrum Eemland is een bijzondere en unieke locatie aan de Wakkerendijk in Eemnes waar aandacht is voor de mens als geheel. Het centrum is verbonden aan Natuurgeneeskunde Eemland, waarbij bewust gekozen is voor de verbinding tussen de natuurgeneeskunde, het lichaam en yoga. Yogacentrum Eemland beschikt over twee ruime en sfeervolle yogaruimtes. Daarnaast worden er in de zomer bij mooi weer yogalessen gegeven in de twee prachtige en vrij gelegen yogatuinen van het centrum.

Het yogacentrum biedt een breed spectrum aan yogalessen en yogavormen aan. Tevens is er binnen de lessen aandacht voor onder andere yogafilosofie, prana (adem-en levensenergie), meridianen, pranayama (ademtechnieken), meditatie en YogaNidra.

De lessen worden gegeven door professionele en gepassioneerde yogadocenten. De lessen zijn geschikt voor zowel beginnende als gevorderde beoefenaars, voor jong en oud.

Yogazolder van Yogacentrum Eemland
De grote yogaruimte van Yogacentrum Eemland

De kernwaarden van Yogacentrum Eemland

De kernwaarden van Yogacentrum Eemland worden gevormd door de begrippen: Basis, Bewustzijn, Bestaan vanuit ontwikkeling, Bloeiend, Binnen-Buiten en Verbinding. Deze begrippen vormen voor ons de kern waar ons centrum voor staat en van waaruit wij werken.

Basis: vanuit ieders eigen basis kun je bij het yogacentrum in rust jezelf ontmoeten. Het yogacentrum zelf staat voor deze basis van rust, persoonlijke aandacht en licht.
Vanuit je eigen stabiele, veilige basis, kan verbinding ontstaat met je diepste ware en authentieke zelf.

Bewustzijn: Bewust-Zijn vanuit aandacht, in contact met lichaam-adem-denken (geest)
‘Door met aandacht  hier en NU te zijn, groeit Bewustzijn.’

Bestaan vanuit ontwikkeling: Het bestaan, het leven bestaat uit continue ontwikkeling en verandering. Voor ons is dit vanuit passie voor de yoga.
‘Elke gebeurtenis in het bestaan, nodigt je bewust uit te ont-wikkelen.’

Bloeiend: Ieder kan werkelijk vanuit volheid bloeien door hartsverbinding met zichzelf.
Wanneer je diep geworteld bent en je innerlijke stem (intuitie) volgt, kom je werkelijk tot bloei.’ 

Binnen-Buiten: Zo binnen, zo buiten. Zowel in jezelf (authenticiteit), in contact met anderen (zuiver, eerlijk en oprecht), zowel tastbaar door de twee yogaruimtes binnen en de mooie yogaruimte buiten (de yogatuin) en zowel binnen (het yogateam van het centrum) en de verbinding naar buiten toe (onze klanten).
Dat wat van binnen gevoed wordt, groeit en laat zich naar buiten toe zien. Zo binnen, zo buiten.’

Verbinding: In (harts)verbinding met jezelf, de ander en het centrum en vanuit het centrum naar ieder die in het centrum zichzelf en de ander wil ontmoeten.
‘Door de verbinding met jezelf en de wereld om je heen ontstaat eenheid; Een ZIJN.’

Algemene voorwaarden Yogacentrum Eemland

Artikel 1 De overeenkomst

 1. Deelname aan één van de lessen, activiteiten, workshops, cursussen of consulten of het afnemen van een dienst/product betekent dat de deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Boeking van één van de lessen, activiteiten, workshops, cursussen of consulten is pas definitief nadat Yogacentrum Eemland deze heeft bevestigd en de deelnemer het betreffende bedrag heeft overgemaakt.
 3. Deelnemer is verplicht, relevante persoonlijke omstandigheden en/of lichamelijke klachten, ook bij zwangerschap, of blessures vooraf te melden aan de betreffende docent. Ook een zwangerschap dient vooraf te worden gemeld aan de docent. De docent is zonder deze informatie niet in staat om de deelnemer op goede wijze te begeleiden.
 4. Van de deelnemer wordt verwacht de aanwijzigingen ter bevordering van een goede uitvoering van de oefeningen in de lessen, activiteiten, workshops, cursussen en consulten ter plekke op te volgen. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van deze aanwijzingen.
 5. Deelname aan één van de lessen, activiteiten, workshops, cursussen of consulten geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Het is belangrijk naar je eigen lichaam te luisteren en binnen je persoonlijke fysieke grenzen te blijven. Dit voorkomt blessures. Voor zwangeren is het belangrijk om het advies van verloskundige en/of arts op te volgen tijdens de zwangerschapsyoga.
 6. Diverse benodigde materialen zijn in beide yogaruimtes aanwezig. De deelnemer gaat hier zorgvuldig mee om. Bij onzorgvuldig gebruik van materialen mag Yogacentrum Eemland dit verhalen op de betreffende deelnemer.
 7. Deelname aan één van de lessen, activiteiten, workshops, cursussen of consulten is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen risico vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of behandelend arts of specialist.

 Artikel 2 Betaling

 1. Yogalessen bestaan uit lesblokken die per docent kunnen verschillen in duur (kwartaal, trimester of half jaar). Tevens zijn er verschillende vormen van verbinding aan deze lesblokken: abonnementen of strippenkaart.
 2. Wanneer je deelneemt aan de lesblokken met een abonnement wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd naar het volgende lesblok. Wanneer je deelneemt aan de lesblokken met een strippenkaart, krijg je voor de laatste strip een melding van de docent.
 3. Zwangerschapsyoga is een cursus bestaande uit 12 aaneengesloten lessen. Daarna bestaat de mogelijkheid door te gaan met de lessen tot aan de bevalling, mits er plek is. De vervolglessen worden per maand afgenomen. Slechts wanneer de zwangere, na de gevolgde cursus, minder dan drie weken heeft tot de uitgerekende datum, bestaat de mogelijkheid om de lessen per week af te nemen.
 4. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voorafgaand aan het nieuwe lesblok, workshop, activiteiten of cursus over te maken, Informatie hierover ontvangt de deelnemer per mail van desbetreffende docent. Betaling van consulten vinden achteraf plaats via een factuur.
 5. Met het overmaken van het betreffende lesgeld voor het gehele lesblok, cursus, activiteit of workshop, is een persoonlijke plaats gegarandeerd.
 6. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 7. De tarieven van abonnementen en de tarieven en geldigheid van strippenkaarten staan vermeld bij de betreffende lessen, activiteiten, workshops en cursussen op de website en zijn van toepassing. De geldigheid van abonnementen verschilt per docent. Informatie over de geldigheid van abonnementen ontvang je van de desbetreffende docent per mail.
 8. Indien er prijsveranderingen zijn, wordt dit uiterlijk een maand voor het nieuwe lesblok of cursus bekend gemaakt.
 9. Bij uitblijven van betaling van de deelnemer en wel deelname aan lessen, activiteiten, workshops en cursussen zullen er twee betalingsherinneringen administratiekosten en een aanmaning inclusief €25,00 volgen. Wanneer na een tweede betalingsherinnering alsnog niet voldaan is, zijn wij genoodzaakt BVCM incassobureau in te schakelen en zijn de meerkosten voor de deelnemer.

 Artikel 3 Uitsluiting

 1. Yogacentrum Eemland heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, de deelnemer zich niet houdt aan de, door de docent, uitgesproken gedragsregels of de docent inschat dat het risicovol is een betreffende les te volgen in verband met blessures of andere persoonlijke en of fysieke ongemakken.
 2. Yogacentrum Eemland heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren.

 Artikel 4 Gemiste lessen

 1. Deelnemers dienen zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de start van de les af te melden. Alleen dan hebben zij recht op het inhalen van de les binnen het betreffende lesblok. Tijdig afgemeld, zal er bij strippenkaarthouders geen strip afgestempeld worden.
 2. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lessen om welke reden dan ook.
 3. Gemiste lessen kunnen, in overleg, ingehaald worden bij alle docenten van Yogacentrum Eemland, mits voldaan is aan afmelding minimaal 24 uur van te voren en er een plek vrij is in desbetreffende yogales. Zwangeren kunnen bij een gemiste les, in overleg met de docent en waar mogelijk kijken naar inhaalmogelijkheden. Wanneer er geen mogelijkheden zijn, kan de gemiste zwangerschapsles niet worden ingehaald. Wanneer de zwangere voorafgaand aan het afnemen van de cursus van 12 lessen al weet dat er bepaalde lessen gemist zullen worden, wordt er tot maximaal 2 lessen verlengd in duur van de cursus.
 4. Bij langdurige ziekte is een regeling bespreekbaar, passend bij de situatie. Er wordt geen geld teruggegeven. Het abonnement of de strippenkaart is niet overdraagbaar aan iemand anders.
 5. Aan het einde van elk lesblok komen alle gemiste lessen te vervallen, behalve wanneer de laatste les van het lesblok gemist is en tijdig afgemeld, mag deze in de eerste week van het nieuwe lesblok alsnog ingehaald worden.

 Artikel 5 Beëindiging deelname

 1. De deelnemer dient zich minimaal een maand voorafgaand aan het nieuwe lesblok uit te schrijven voor de desbetreffende les bij de betreffende docent. Anders is de deelnemer verplicht het volledige lesgeld voor het nieuwe lesblok te betalen.
 2. Wanneer de deelnemer gedurende het lopende lesblok, workshop of cursus besluit te stoppen of niet langer deel te nemen, zal er geen restitutie van geld plaatsvinden.

 Artikel 6 Annulering door Yogacentrum Eemland

 1. Yogacentrum Eemland heeft het recht lessen, activiteiten, workshops, cursussen of consulten en/of locatie te wijzigen.
 2. Yogacentrum Eemland heeft het recht lessen, activiteiten, workshops, cursussen of consulten te annuleren. Voor yogalessen wordt zoveel mogelijk vervanging geregeld met docenten die op welke manier dan ook verbonden zijn aan het Yogacentrum. Wanneer er geen vervanging mogelijk is, wordt er gekeken naar een ander moment om deze les alsnog te volgen of worden er alternatieven bij anderen docenten aangeboden in die week. Wanneer dit niet mogelijk is, zal deze les verrekend worden met het volgende te betalen lesblok.

Artikel 6 Wijzigingen

 1. Yogacentrum Eemland behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Op de website en via onze nieuwsbrief worden deelnemers van alle wijzigingen op de hoogte gebracht.

Artikel 7  Aansprakelijkheid

 1. Yogacentrum Eemland verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren, voor zowel in de yogalessen, cursussen, workshops en andere activiteiten.
 2. Yogacentrum Eemland is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer en voor de opgeslagen persoonlijke yogamatten in de daarvoor bestemde kast op de yogazolder, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk of psychisch letsel en materiële schade opgelopen voor, tijdens of na de lessen, activiteiten, workshops, cursussen of consulten.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogacentrum Eemland betreffende deelname aan lessen, activiteiten, workshops, cursussen of consulten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. Ook afname van producten/diensten vallen onder deze voorwaarden.
 2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door Yogacentrum Eemland.

Artikel 9 Privacy Statement

 1. Yogacentrum Eemland maakt gebruik van een Privacy Statement (AVG). Dit is een verplichting vanuit de AVG/Europese Wetgeving. Deze staat apart vermeld op de website en kunt u opvragen via info@yogacentrum-eemland.nl.new
 2. Je gegevens (naam, telefoonnummer, mailadres) worden gebruikt om je te informeren over je abonnement, cursus of strippenkaart, de lessen en andere activiteiten en nieuwsbrieven van Yogacentrum Eemland. Voor nieuwsbrieven kunnen deelnemers zich inschrijven via het aanmeldingsformulier en alle lessende deelnemers krijgen bij elke nieuwsbrief de mogelijkheid om zich met een link uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Ten behoeve van het kunnen organiseren van de yogalessen en onze administratie hebben we een aantal persoonsgegevens van de deelnemers in ons bestand. We gebruiken deze contactgegevens alleen om met de deelnemers te kunnen communiceren over de yogalessen en waar nodig voor wie een factuur van de yogalessen wenst om de factuur op te maken. Deze factuur moeten wij voor de Belastingdienst verplicht 7 jaar bewaren.

Daarnaast zijn de e-mailadressen van deelnemers opgenomen in onze verzendlijst voor onze nieuwsbrief die eens per kwartaal verstuurd wordt. Maar alleen de mailadressen van diegene die de nieuwbrief wensen te ontvangen.

Het mobiele nummer van de deelnemer gebruiken we om te kunnen bellen en indien nodig (als bijv. de yogales niet door kan gaan) om info te versturen via WhatsApp.

Wanneer de deelnemer stopt met het volgen van yoga bij ons centrum verwijderen wij de persoonsgegevens uit ons bestand en worden niet langer gebruikt. Wel blijf deze persoon via e-mail onze nieuwsbrief ontvangen (indien gewenst).

De contactgegevens en e-mailadressen worden alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt en niet gedeeld met derden.

Uitschrijven nieuwsbrief

Wil je je uitschrijven voor onze nieuwsbrief? Stuur ons svp een e-mail naar info@yogacentrum-eemland.nl , dan verwijderen wij jou direct uit ons mailingbestand.

Het ontstaan van Yogacentrum Eemland

Yogacentrum Eemland is verbonden aan en gevestigd in Natuurgeneeskunde Eemland. Tezamen vormen ze “een praktijk waar aandacht is voor mensen“;  de kernwaarde waar Rini Brink-De Joode, de dragende kracht achter Natuurgeneeskunde Eemland, van begin af aan voor stond.

Rini Brink-De Joode               “Een praktijk waar aandacht is voor mensen.”

Rini was een warme en liefdevolle vrouw, wie aandacht had voor iedereen die haar pad kruiste. Ze wilde iedereen in zichzelf laten geloven en in laten zien welke unieke talenten een ieder bezit. Puur door haar persoonlijke aandacht en die liefdevolle ogen en heerlijke lach. Bij Rini was het thuiskomen bij jezelf onder de aanwezigheid van een veilige en warme vrouw, die je vertrouwen gaf in wie je was.

Rini hield van mensen, van yoga, van het leven, van de natuur en van haar centrum Natuurgeneeskunde Eemland met haar bijzondere chakratuin. Daar vertoefde ze graag, om te genieten van haar vergeet-me-nietjes, de zon en het frisse windje.

Helaas is Rini veel te vroeg heengegaan op 1 mei 2016. Maar haar dood heeft ook zoveel moois teweeggebracht. Haar grootste wens was dat alle yogadocenten, die lesgaven in haar centrum, meer zouden verbinden en dat yoga zou groeien en dat haar lessen overgenoomen zouden worden. En dat is een klein jaar later op 21 maart 2017 werkelijkheid geworden, door de oprichting van Yogacentrum Eemland.

Door haar kracht, liefde, warmte en sterrenlicht is er een aanvullend nieuw centrum ontstaan, waar aandacht is voor mensen. We zijn Rini dankbaar voor alles wat zij hieraan heeft bijgedragen.

“Je rug is recht, sterk en gezond en visualiseer je kruin naar de hemel en die glimlach op je gezicht en neem die glimlach mee naar binnen, want daar zit je levenskracht!”

– Rini Brink

Rini Brink
Wakkerendijk 228A
3755 DJ Eemnes

Tel: 06-17003604
Stuur een E-mail

Lesrooster
Docententeam